GDPR Tietosuojaseloste

 

 

  1. Rekisterinpitäjä

 

Sakaranet Palvelut

Puhelin: 0400 819 528

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@sekamyynti.org

www.sekamyynti.org

Y-tunnus: 2921400-2

 

 

  1. Rekisterin nimi

 

2018 voimaan tullut EU:n GDPR-asetuksen mukainen tietosuojarekisteri.

 

 

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö/tietosuojavastaava

 

Sakaranet Palvelut

Puhelin: 0400 819 528

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@sekamyynti.org

www.sekamyynti.org

 

 

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisteriä pitävän yrityksen mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän käyttämien viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneiden henkilöiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käyttöön panemiseksi.

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 

Nimi

Sähköpostiosoite

Matka- ja/tai muu puhelinnumero

Organisaatio ja asema

Organisaation osoitetiedot

Yhteysloki

 

  1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, mahdollisista muista julkisista lähteistä sekä asiakkailta itseltään. Pääsääntöisesti osoitelähteet ovat eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

 

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille säännönmukaisesti. Mikäli Suomen viranomaistoiminta velvoittaa tietojen luovuttamisen, niin tällöin toimitaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

 

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

  1. Tietojen poistaminen ja säilyttäminen

 

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen käyttöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai postamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaisille.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa.